תנאי שימוש באתר

אתר האינטרנט www.cannabisa.com (להלן: "האתר"), מופעל על ידי צוות קנביסה רפואה טבעית. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו בעיון רב, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו. מובהר כי חברת קנביסה רושמרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת, להוסיף, לשנות, או לגרוע מתנאים אלו מעת לעת, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.

בנוסף, מובהר כי צוות קנביסה רשאים לשנות מעת לעת את תוכן האתר, היקפו, זמינותו והשירותים המוצעים בו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמשי האתר לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הגבלת אחריות (קישורים, פורומים, צ'אטים, מידע מסחרי ופרסומות)

המתמש באתר מצהיר בזאת כי הוא בן 18 שנה לפחות
התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן: "התוכן") ניתנים לשימוש המשתמשים כפי שהם (AS IS). מובהר כי לא ניתן להתאימם לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש. המשתמשים מתחייבים כי לא תהיינה להם כל דרישות, טענות או תביעות כלפי צוות קנביסה בקשר לטיב התוכן, וברור להם שאחריות השימוש באתר חלה עליהם באופן בלעדי.

צוות קנביסה לא יישא בכל אחריות ביחס לתוכן הנמצא באתר ובכל מכשיר קצה בו הוא מופיע, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה למשתמשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן. השימוש הנו באחריות המשתמש בלבד והמשתמש פוטר בזאת את צוות קנביסה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו כתוצאה מהסתמכות או שימוש בתוכן.

חלק מהקישורים שבאתר מובילים למידע ולתכנים המתפרסמים באתרים חיצוניים. צוות קנביסה אינו מפרסם, מעודד, מסכים ושולט במידע המתפרסם באתרים חיצוניים אלו ואיננה מפקחת עליהם. צוות קנביסה אינו מתחייב כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין והנו רשאי לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתם הבלעדי. מובהר כי האמור לעיל, בדבר אי אחריות הכללית של צוות קנביסה, יחול גם על כל המידע אשר מופיע בקישורים לאתרי האינטרנט החיצוניים.

תוכן אשר מתפרסם באתר במסגרת פורומים וצ'אטים (כמפורט להלן) נכתב על ידי משתמשי האתר, ולא על ידי צוות קנביסה או מי מטעמה ועל כן, צוות קנביסה אינו יכול להיות אחראי למהימנותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו או התאמתו למטרה מסוימת. כמו כן, מובהר כי אין לראות בתוכן זה כעמדה מוסמכת ו/או כתחליף לקבלת ייעוץ מקצועי הולם.מובהר כי צוות קנביסה איננו אחראי לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי המתפרסם באתר. פרסום הפרסומות והמידע המסחרי הנו באחריות המפרסמים בלבד, ובשום מקרה איננו מהווה המלצה מטעם צוות קנביסה להשתמש /ואו לרכוש את המוצרים/השימושים המוצעים באתר.

צוות קנביסה אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל צוות קנביסה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וצוות קנביסה לא תהא אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמשי האתר או לרכושם עקב כך.

פורומים וצ'אטים

מובהר בזאת כי תוכן השיחות המתפרסמות בפורומים באתר ו/או במהלך צ'אטים באתר יהיה חשוף בכל עת לכלל משתמשי האינטרנט ועל כן צוות קנביסה

מציע למשתמשי האתר לנהוג בזהירות מירבית בעת מסירת פרטיהם האישיים בזמן השימוש באתר ולאחריו. צוות קנביסה לא תשא באחריות כלשהי לתכנים המפורסמים באתר על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שמקורה מהסתמכות שכזו או שימוש בתוכן זה. צוות קנביסה איננו יכולה לפקח על כל התכנים אשר מועלים לאתר על ידי המשתמשים בו, אינה מבטיחה לפרסם כל מסר שישלח לאתר וכן לא תהיה אחראית כלפי המשתמש לתגובות שיקבל המשתמש (במידה ואכן יתקבלו תגובות) למסרים ששלח לאתר. מבלי לגרוע מהאמור, צוות קנביסה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים ובתוכן שמסר המשתמש.

. חל איסור להזין לאתר תכנים או מידע אשר עלולים להצטייר כתכנים האסורים לפרסום מאחר והנם, בין היתר, בגדר איום, העלבה, פגיעה, השמצה, הוצאת דיבה, הטרדה מינית, גזענות, פורנוגרפיה, פגיעה ברגשות ובאמונות הציבור; תכנים ומידע אשר עלולים למנוע מאחרים את השימוש באתר; תכנים העלולים להפר זכות קניינית כלשהי של אחר, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות להגנת הפרטיות ופטנט; תכנים ומידע העלולים לחבל במערכות מחשב; תכנים הכוללים בחובם פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של צוות קנביסה, תכנים ומידע אשר עלולים לעודד ולסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי החוק או שעלול לגרור אחריו אחריות משפטית.

כל משתמש בשירותי האתר הנו האחראי הבלעדי לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידו, לרבות נתונים שישלב במאגר לשימוש אישי שלו, ולתוצאות שינבעו מאלו. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר למטרות דיוור שרשרת, דיור פרסומי או כל שימוש אחר אשר עשוי להתפרש כבלתי חוקי, מאיים, גס, טורדני וכדומה. בנוסף, מתחייב משתמש האתר שלא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות אלא לאחר קבלת אישור לכך מראש ובכתב על ידי צוות קנביסה.

שמירה על הפרטיות

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרש המשתמש באתר למסור מידע אישי, כדוגמת שמו ודרכי ההתקשרות עמו.השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים טעוני הרישום.בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק,המשתמש אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו הוא לא יוכל להשתמש בשירותים אלה.

צוות קנביסה יהא רשאי לעשות שימוש בפרטים, בנתונים ובמידע הנמסרים על ידי משתמשי האתר במסגרת הצטרפותם לאתר אודות דפוסי השימוש באתר, לצרכים סטטיסטים, לצרכי שיפור שירותי האתר וכן ליצירת קשר עם משתמשי האתר (במידת הצורך) – בכפוף להוראות החוק, לרבות אך לא רק חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מובהר כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהצטרפות המשתמש לאתר, הוא נותן את הסכמתו אף לשימוש זה על ידי צוות קנביסה.

עם הירשמו של משתמש במאגר המידע של האתר, יהא צוות קנביסה רשאי לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש אלא אם לא יהא המשתמש מעוניין להמשיך לקבל מידע זה והוא יבקש (יסמן) באתר כי אין ברצונו להמשיך ולקבל מידע כאמור.

מובהר, כי צוות קנביסה אינו מתחייב כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש וכן כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבה, לרבות רשימות תפוצה. משכך, צוות קנביסה איננו אחראי לכל נזק- ישיר או עקיף- לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.

הפסקת שימוש

צוות קנביסה רשאי לסרב להעניק למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלק מהם, לרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להפסיק את חברותו של משתמש או את הרשאתו להשתמש בשירות, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וכדומה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה טענה כנגדה וזאת במקרה בו לא יעמוד המשתמש בתנאי מתנאֵי הסכם זה. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהא צוות קנביסה לפי שיקול דעתה, רשאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
במקרה כאמור לעיל, ישפה המשתמש את צוות קנביסה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו לה, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש בחנות האתר

1. ביצוע קנייה באתר, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות אישית תקפה, וכרטיס אשראי אישי ותקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
2. צוות קנביסה רשאי למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעת הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא צוות קנביסה רשאי למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות אם מסרת במתכוון פרטים שגויים, או שכרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. או ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
4. אם הנך זקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת האפוטרופוסים, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
5. ביצוע פעולה באתר, רשאי לערוך כל משתמש שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. עם זאת, ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
6. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
7. צוות קנביסה שומר לעצמו את הזכות לבטל מכירה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
8. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את צוות קנביסה.

9. צוות קנביסה שומר על זכותו לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.


אהבתם את הפוסט? שתפו אותנו בפייסבוק גוגל ובטוויטר!

evetopics